Regulamin konkursu

„Prezent dla pierwszych 50 klientów Grento”

 

1 DEFINICJE

Zwroty użyte w niniejszym regulaminie i pisane wielką literą, otrzymują następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu określający zasady i warunki prowadzenia konkursu.
 2. Organizator – Grento spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie ul. Budowlana 6, 20-469 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000810431, NIP: 946-269-27-12, REGON: 384692902;
 3. Konkurs – konkurs „Prezent dla pierwszych 50 klientów Grento” organizowany przez Organizatora i prowadzony na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Uczestnik –osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 5. Umowa Fotowoltaiczna – umowa na montaż przez Organizatora instalacji fotowoltaicznej;
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 7. 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu „Prezent dla pierwszych 50 klientów Grento”.
  2. Organizatorem konkursu jest: Grento spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Lublinie ul. Budowlana 6, 20-469 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000810431, NIP: 946-269-27-12, REGON: 384692902.
  3. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Konkurs stanowi przyrzeczeniepubliczne Organizatora dotyczące wydania Nagród i nie jest loterią ani inną grą, której wynik zależy od przypadku.
  5. 3 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

   1. W celu uzyskania możliwości ubiegania się o nagrody w Konkursie Uczestnik, który spełnia warunki opisane Regulaminie, zobowiązany jest do:
    1. zapoznania się z zasadami Konkursu „Prezent dla pierwszych 50 klientów Grento” określonymi w tym regulaminie oraz zasadami polityki prywatności
    2. zadeklarowania udziału w Konkursie poprzez podpisanie Umowy Fotowoltaicznej oraz przystąpienie do wykonywania zadania konkursowego.
   2. Jedna osobamoże tylko raz zgłosić się i uczestniczyć w Konkursie.
   3. Prawo do Prezentu przysługuje pierwszym 50(pięćdziesiąt) Klientom w okresie od 01 grudnia do31 stycznia 2021 roku.
   4. Zadanie konkursowe polega odpowiedzi na pytanie „Czy panele fotowoltaiczne produkują prąd w zimie?”
   5. Zwycięzcą jest osoba, która udzieli poprawnej odpowiedzi.
   6. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż uczestnik Konkursu zapoznał się z jego zasadami i je akceptuje.
   7. Informacja o Konkursie jest na stronie grento.pl
   8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem w okresie trwania Konkursu na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). Za członka najbliższej rodziny pracownika uważa się jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
   9. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
   10. 4 NAGRODY

    1. W Konkursie zostanie przyznanych łącznie 50 równorzędnych nagród w postaci:
    2. tablet(dla instalacji o mocy do 6kW)
    3. płytę indukcyjną (dla instalacji o mocy powyżej 6kW)

    (zwanych dalej Prezentem).

    1. Podatek od nagrody płaci Organizator Konkursu.
    2. Każdy zwycięzca konkursu otrzyma jeden Prezent.
    3. Prezent nie podlega zwrotowi, ani nie może być reklamowany.
    4. Prezent nie może być przedmiotem sprzedaży, ani też nie można jej wymienićna gotówkę.
    5. 5 CZAS TRWANIA KONKURSU

     Konkurs jest organizowany w dniach od 01 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

     6 ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY i OGŁASZANIA WYNIKÓW

     1. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony od razu po zakończeniu zadania
     2. Ogłoszony wynik jest ostateczny i nie podlega reklamacji.
     3. Organizator ogłasza Zwycięzcę bezpośrednio po zakończeniu konkursu.
     4. Uczestnik, który otrzyma informację o uzyskaniunagrody zgodnie z treścią ust. 3 powyżej, jest zobligowany do natychmiastowego odbioru nagrody osobiście od Organizatora, w przeciwnym wypadku traci prawo do nagrody.
     5. Nagroda w Konkursie nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
     6. W przypadku nie odebrania nagrody przechodzi ona do dyspozycji Organizatora.

     7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

     1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn nie leżących po jego stronie.
     2. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin.
     3. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
     4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z regulaminem lub zasadamiz udziału w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody.
     5. Regulamin Konkursu orazpolityka prywatności Organizatora będzie dostępny na stroniegrento.pl.
     6. Organizator ma prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania Konkursu bez podawania przyczyn poprzez umieszczenie takiej informacji na stronie grento.pl.
     7. 8 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

      1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
      2. Organizator przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do:
       1. przeprowadzenia Promocji, zgodnie z niniejszym Regulaminem – na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
       2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
      3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
      4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, podmioty uczestniczące w realizacji umowy/usługi a także podmioty świadczące usługi na rzecz Organizatora.
      5. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania danych w okresie przed odwołaniem zgody.
      6. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
      7. Organizator informuje, iż dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
      8. Dane Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
      9. Zgoda może być przez Uczestnika odwołana w każdym momencie poprzez wysłanie maila na adresbiuro@grento.pl,przy czym dane osobowe będą przetwarzane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
      10. Odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody przez Uczestnika.

       

      Lublin, 01 grudnia 2020 r.

DOM
FIRMA
GOSPODARSTWO
Finansowanie
Wycena